oben links oben rechts
left border
Strona główna ˇ Dziennik elektroniczny ˇ Dokumenty szkoły ˇ Galeria ˇ Patron ˇ Plan lekcji ˇ Manewry patriotyczne 201624.11.2020
Nawigacja
Strona główna
Dziennik elektroniczny
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Galeria
Plan lekcji
Manewry patriotyczne 2016
wycieczki2017
Dzień Sportu 2017
Zakończenie kl 1 i 2 - 2017r
Patron
Sylwetka
Wybory patrona
Nadanie imienia
Dzień Patrona
Nasze sukcesy
Osiągnięcia szkoły
Osiągnięcia uczniów
Imprezy i wydarzenia
Drzwi Otwarte
Festyn szkolny
LIVE DANCE
Otrzęsiny
Dzień Wiosny
Manewry patriotyczne
Wycieczki
Bal klas III
Planujemy przyszłość
Audycje muzyczne
Konkursy i zawody
Przedmioty humanistyczne
Nauki ścisłe
Na sportowo
Artystycznie
BRD
Samorząd Uczniowski
Organizacyjne
Działania
Mecenas Ekologii
Uzyskanie tytułu
Przedsięwzięcia
Gazetka szkolna
2011/2012
2010/2011
Wydanie specjalne
Przydatne linki
BIP (dokumenty i dane szkoły)
egzamin gimnazjalny (OKE)
Kuratorium Oświaty
MEN
bezpieczeństwo w sieci
stara strona szkoły
język polski

Kontakt z administracją strony
gim1brod@gmail.com
Autor strony
Olimpia Balewska
Informacje ogólne o Samorządzie Uczniowskim
Photobucket

SPOTKANIA SAMORZĄDU

Działający w naszej szkole Samorząd Uczniowski nazywany jest także Rządem Republiki Uczniowskiej. W jego skład wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy ze swego grona wybierają (w powszechnym, tajnym głosowaniu) 20 reprezentantów. Wybrani przedstawiciele tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego, która spotyka się na cotygodniowych zebraniach w czwartki po piątej lekcji (godz. 12:25) w sali nr 5.
Na nasze spotkania zapraszamy także wszystkich zainteresowanych organizowaniem życia społeczności szkolnej - nie tylko członków Rady SU. Czekamy na Wasze uwagi, pomysły, sugestie dotyczące życia w naszej szkole.

Opiekę nad samorządem z ramienia Rady Pedagogicznej sprawują: p. Olimpia Balewska, p. Beata Kahl oraz p. Żaneta Malak.SKŁAD RADY SAMORZĄDU

2013/2014

Przewodnicząca:
Zuzanna Płachetko, kl. III a

Zastępca przewodniczącej:
Kinga Różańska, kl. III d

Członkowie:
Dominika Anzel, kl. III a
Zofia Głuszek, kl. II a
Jakub Hoffman, kl. III d
Karolina Liszewska, kl. III g
Karolina Maliszewska, kl. II d
Dariusz Moszczyński, kl. II f
Sebastian Pokojski, kl. III f
Szymon Nastały, kl. III d
Marcelina Końpa, kl. III g
Krzysztof Gliniecki, kl. III b
Wiktoria Galczewska, kl. II a
Aneta Rzymska, kl. III b
Jakub Lewiński, kl. I d
Natalia Więcławska, kl. I b
Mateusz Kaliszewski, kl. III c
Mateusz Kempczyński, kl. III f
Adrian Wassilow, kl. II a
Wiktoria Smolińska, kl. III d


2012/2013

Przewodnicząca:
Sandra Deuter, kl. III b

Zastępca przewodniczącej:
Marcin Szylka, kl. III b

Członkowie:
Dominika Anzel, kl. II a
Jagoda Bachanek, kl. III f
Klaudia Brzezińska, kl. III e
Karol Fafiński, kl. I a
Zofia Głuszek, kl. I a
Jakub Hoffman, kl. II d
Hubert Karczewski, kl. II f
Karolina Liszewska, kl. II g
Karolina Maliszewska, kl. I d
Małgorzata Marszałek, kl. III b
Dariusz Moszczyński, kl. I f
Nikola Mikołajczyk, kl. III f
Marta Ochlak, kl. III b
Zuzanna Płachetko, kl. II a
Sebastian Pokojski, kl. II f
Kinga Różańska, kl. II d
Kamil Sierzchuła, kl. III c
Mateusz Zakrzewski, kl. III c


2011/2012

Przewodniczący:
Tomasz Piotrowski, kl. III d

Zastępca przewodniczącego:
Marta Ochlak, kl. II b

Członkowie:
Jagoda Bachanek, kl. II f
Justyna Brozdowska, kl. III e
Sandra Deuter, kl. II b
Marta Gibalska, kl. III f
Bartosz Grabski, kl. III f
Jakub Hoffman, kl. I d
Tomasz Iwański, kl. III c
Hubert Karczewski, kl. I f
Jakub Kikulski, kl. II b
Olaf Januszyński, kl. III d
Paweł Nass, kl. III f
Małgorzata Orzechowska, kl. III f
Dawid Osiński, kl. I a
Sebastian Pokojski, kl. I f
Kacper Stefański, kl. III d
Marcin Szylka, kl. II b
Aleksandra Wawrowska, kl. III d
Bartosz Zalewski, kl. III c

2010/2011

Przewodnicząca:
Paulina Sochal, kl. III a

Zastępca przewodniczącej:
Tomasz Piotrowski, kl. II d

Członkowie:
Magdalena Marońska, kl. III g
Natalia Wasilewska, kl. III g
Aleksandra Świderska, kl. III d
Joanna Stempska, kl. III a
Daria Gabryel, kl. III d
Artur Świniarski, kl. III d
Marta Gibalska, kl. II f
Paweł Nass, kl. II f
Jakub Kikulski, kl. II e
Justyna Brozdowska, kl. II e
Marcin Szylka, kl. I b
Bartosz Grabski, kl. II f
Aleksandra Wawrowska, kl. II d
Dawid Osiński, kl. I b
Jagoda Bachanek, kl. I f
Sandra Deuter, kl. I b
Marta Ochlak, kl. I f
Joanna Maciejewska, kl. III dRegulamin Samorządu Uczniowskiego działającego w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy


1. W Gimnazjum nr 1 w Brodnicy działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Cele samorządu:
1) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
2) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę;
3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów;
4) dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji zgodnie z sugestiami programu wychowawczego;
5) kreowanie twórczej atmosfery szkoły, sprzyjającej samorealizacji, nauce i poszerzaniu własnych zainteresowań.
3. Zadania samorządu:
1) pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
2) organizowanie i integracja społeczności uczniowskiej;
3) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły, przedstawianie opinii i postulatów uczniów;
4) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
5) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajobrazowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
6) aktywizowanie uczniów w celu podejmowania rozmaitych prac na rzecz klasy i szkoły; inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego;
7) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
8) wzajemna pomoc koleżeńska uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
9) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
10) prowadzenie gabloty szkolnej w celu informowania uczniów o swojej działalności;
11) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
12) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież;
13) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
4. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących:
a) przestrzegania podstawowych praw i obowiązków uczniów,
b) programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
c) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
d) rocznego planu pracy szkoły,
e) organizacji życia szkolnego;
2) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, który został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną;
3) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi – w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) gromadzenia własnych funduszy i rozporządzania nimi;
6) wyrażania swoich opinii w sprawie oceny pracy zawodowej nauczycieli (na wniosek Dyrektora Szkoły);
7) udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
8) udziału w posiedzeniach Rady Rodziców;
9) występowania z propozycjami nagród i kar dla uczniów;
10) organizowania pomocy koleżeńskiej;
11) współpracy z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
12) wnioskowania (wraz z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną) do Dyrektora Szkoły o powołanie Rady Szkoły;
13) usuwania ze składu Rady Samorządu Uczniowskiego osób, które nie wywiązują się z podejmowanych zobowiązań.
5. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) samorządy klasowe;
2) Rada Samorządu Uczniowskiego.
6. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z dwudziestu wybranych przez ogół uczniów szkoły, z zastrzeżeniem p. 18.
7. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego mają charakter uzupełniający i przeprowadzane są w pierwszych tygodniach każdego roku szkolnego. Głosowanie jest tajne, równe i powszechne.
8. Kandydatury do Rady Samorządu Uczniowskiego zgłaszane są za pośrednictwem samorządów klasowych. Kandydatem może zostać każdy uczeń naszej szkoły.
9. Członkostwo w Radzie Samorządu Uczniowskiego wygasa wraz z ukończeniem przez danego ucznia Gimnazjum nr 1 w Brodnicy, z zastrzeżeniem p. 14., 15. i 17. 10. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego w tajnym i równym głosowaniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
11. Nowo wybrani członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego biorą udział w zaprzysiężeniu.
Akt ślubowania:
Wstępując do Rady Samorządu Uczniowskiego, uroczyście ślubuję:
- godnie reprezentować społeczność naszej szkoły,
- rzetelnie wypełniać swoje obowiązki,
- dawać dobry przykład postaw uczniowskich,
- uczciwie sprawować powierzone mi funkcje,
- jak najlepiej współpracować z uczniami i nauczycielami,
- angażować się w życie szkoły i kultywować jej tradycje.
12. Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się cyklicznie – raz w tygodniu na dużej przerwie – oraz w miarę potrzeb po zajęciach lekcyjnych.
13. W zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć przedstawiciele samorządów klasowych (łącznicy klasowi), którzy przedkładają wnioski, opinie i propozycje złożone przez swoje klasy.
14. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego, który bez usprawiedliwienia opuścił cztery kolejne zebrania, otrzymuje ustne upomnienie za pośrednictwem opiekuna samorządu lub swojego wychowawcy. W przypadku, gdy po otrzymaniu upomnienia dany uczeń opuści kolejne dwa spotkania samorządu, zostaje wydalony ze składu Rady Samorządu Uczniowskiego.
15. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego, który nieregularnie uczestniczy w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego, po piątej nieusprawiedliwionej absencji otrzymuje ustne upomnienie za pośrednictwem opiekuna samorządu lub swojego wychowawcy. W przypadku, jeśli po otrzymaniu upomnienia dany uczeń nadal niesystematycznie uczestniczy w zebraniach, zostaje wydalony ze składu Rady Samorządu Uczniowskiego po odnotowaniu łącznie dziesięciu nieusprawiedliwionych nieobecności.
16. O wydaleniu ucznia z Rady Samorządu Uczniowskiego opiekun informuje wychowawcę klasy i odnotowuje w dzienniku klasowym (zeszycie pochwał i uwag) niewywiązywanie się ucznia z dobrowolnie nałożonych na siebie obowiązków.
17. Każdy członek Rady Samorządu Uczniowskiego ma prawo do zrezygnowania z pełnionej przez siebie funkcji bez ponoszenia z tego powodu konsekwencji. Rezygnacja powinna zostać złożona na piśmie do opiekuna samorządu.
18. W przypadku, gdy po przeprowadzonych wyborach uzupełniających z przyczyn wymienionych w p. 14., 15. i 17. lub innych powodów losowych skład Rady Samorządu Uczniowskiego ulegnie zmianie, członkowie rady mają prawo do uzupełnienia swojego składu w drodze tajnego, wewnętrznego głosowania, w którym biorą pod uwagę kandydatury regularnie uczestniczących w zebraniach łączników klasowych i osoby, która w powszechnych wyborach szkolnych uzyskała wysoką liczbę głosów, a nie dostała się do Rady Samorządu Uczniowskiego.
19. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:
1) reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią;
2) opracowywanie projektu regulaminu i harmonogramu działań Samorządu Uczniowskiego;
3) inicjowanie i organizowanie różnych imprez na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
4) podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania funduszami samorządu;
5) wybór przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza Samorządu Uczniowskiego;
6) w szczególnych przypadkach – uzupełnianie składu Rady Samorządu Uczniowskiego.
20. Decyzje Rady Samorządu Uczniowskiego (z wyłączeniem p. 10 niniejszego regulaminu) podejmowane są jawnie większością głosów członków obecnych na zebraniu. Każdy członek rady ma równe prawo głosu.
21. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
1) jest łącznikiem pomiędzy Radą Pedagogiczną a samorządem;
2) z ramienia szkoły koordynuje pracę samorządu;
3) reprezentuje interesy uczniów, przedstawia plany i zamierzenia samorządu Radzie Pedagogicznej;
4) przedkłada Dyrekcji Szkolnej sprawozdania z działalności samorządu;
5) uczestniczy w spotkaniach Rady Samorządu Uczniowskiego;
6) sprawuje opiekę nad funduszami samorządu;
7) współtworzy z radą harmonogram pracy na dany rok szkolny;
8) udziela wszechstronnej pomocy w realizacji zadań samorządu;
9) prowadzi ewidencję obecności uczniów na cotygodniowych spotkaniach Rady Samorządu Uczniowskiego;
10) nadzoruje wywiązywanie się z obowiązków przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego i przekazuje wychowawcom oraz nauczycielom wiedzy o społeczeństwie informacje o zaangażowaniu uczniów w realizację działań samorządu.

right border
unten links unten rechts


1661182 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie